Gastroesophageal Reflux Disease: GERD
 

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
เรียบเรียงจากบทความของ รองศาสตราจารย์ สมชาย ลีลากุศลวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คำจำกัดความ

            หมายถึง โรคที่มีอาการซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกลับของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก ไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการจากการระคายเคืองและเกิดการอักเสบของหลอดอาหาร (typical GERD) ถ้ากรดไหลย้อนขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบน อาจทำให้เกิดอาการนอกหลอดอาหาร (Atypical GERD or extra-esophageal syndrome)

อาการทางคลินิก

1.     อาการทางหลอดอาหาร ส่วนมากผู้ป่วยมักมาด้วยอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องอก และ/หรือ เรอเปรี้ยว ในรายที่มีอาการมาก อาจมาด้วยอาการกลืนลำบาก
2.     อาการนอกหลอดอาหาร ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการด้านหู คอ จมูก เช่น เจ็บคอ เสียงแหบเรื้อรัง หรืออาจมาด้วยระบบหายใจ เช่น หอบหืด หรืออาการทางด้านช่องปาก เช่นมีกลิ่นปาก ฟันผุ โดยอาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆก่อน แล้วไม่พบสาเหตุ แล้วค่อยนึกถึง กลุ่มอาการนอกหลอดอาหารของโรคกรดไหลย้อน

การรักษา

1.     การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่อ้วน ลดอาหารมัน กาแฟ แอลกอฮอล์ เลี่ยงการทานอาหารก่อนนอน 3 ชั่วโมง นอนหัวสูง นอนตะแคงซ้าย
2.     การใช้ยาลดการหลั่งกรด
3.     การผ่าตัด

 

Takeda Global

 

Takeda Global 

Related Links

 

Products

Careers

Contacts

Takeda Pharma