Takeda Science Foundation Scholarship
Takeda (Thailand), Ltd.

TSFS_1

        

         มูลนิธิทาเคดา จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 คุณโชเบ ทาเคดา อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท ทาเคดา ประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และได้พบกับ นพ.สงัด เปล่งวานิช ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ทำให้ทราบว่าแพทย์ไทยยังขาดแคลนทุนสำหรับการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงได้พิจารณามอบทุนสำหรับแพทย์ที่สนใจไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มมอบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2509 และได้มอบหมายให้ แพทยสมาคมฯ เป็นผู้คัดเลือกแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนทุกสาขาวิชา อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 50 จนถึงปี 2557 มูลนิธิทาเคดาได้ให้การสนับสนุนแพทย์ไทยในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 176 ล้านเยน หรือเท่ากับ 60 ล้านบาทโดยประมาณ

        ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาดูงานและวิจัยทางการแพทย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขขแงประเทศไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยไม่มีเงื่อนไขของการใช้ทุน หรือต้องทำประโยชน์ให้ทางมูลนิธิ การให้ทุนนี้ประกอบด้วยค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาดูงานจนจบการศึกษา

ประเภททุนการศึกษาดูงาน

  • ทุนระยะสั้น 3 เดือน (Regular Scholarship for 3 months)
  • ทุนระยะสั้น 6 เดือน (Scholarship for Studying 6 months)
  • ทุนศึกษาวิจัยทาเคดาสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ระยะยาว 12 – 24 เดือน
    (Young Basic Medical Research Fellowship)

 

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 55 ปี
3. ไม่มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศ
4. ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับ การพิจารณาก่อน
5. การฝึกอบรมนั้นให้ประโยชน์กับประชาชนส่วนรวมของประเทศ
6. ผู้ขอรับทุนจะต้องติดต่อสถานที่หรือสถาบันที่จะไปศึกษาดูงานไว้ให้ได้ก่อนที่จะขอรับทุน
และมีหนังสือรับรองพร้อมตอบรับเป็นหลักฐาน
7. ผู้รับทุนต้องนำผลความก้าวหน้าที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมมารายงานในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของแพทยสมาคมฯในปีถัดไป

 

                                                    เอกสารประกอบการสมัครทุน

                                                              1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของแพทยสมาคมฯ Apply
                                                              2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                                                              3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
                                                              4. ใบปริญญา
                                                              5. หนังสืออนุมัติให้ลาราชการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมูลนิธิทาเคดาได้ที่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Medical Association of Thailand

Tel. 0-2318-8170, 0-2314-4333 Fax. 0-2314-6305
E-mail: math@loxinfo.co.th, www.mat.or.th
หรือ
คุณประภาพรรณ พรหมมาตร
Government Affairs Manager
Takeda (Thailand), Ltd.

Tel. 0-2697-9349 Fax. 0-2697-9389
MB 0-89201-5035
E-mail: praphaphan.phrommart@takeda.com
ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือรายนามผู้รับทุนได้ที่ www.takeda.co.th*
*ตั้งแต่ เดือน 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 

Takeda Pharma